Schoolraad

De schoolraad is een door de Vlaamse regering verplicht adviesorgaan.
Ouders zijn vertegenwoordigd in de schoolraad.
Alle betrokkenen stellen zich één gemeenschappelijk doel: eventuele problemen oplossen, initiatieven nemen en noodzakelijke beslissingen treffen om de school verder te helpen uitbouwen. 

De duur van het mandaat is 4 jaar. De schoolraad kiest onder de rechtstreeks verkozen ouders en de gecoöpteerde leden een voorzitter en ondervoorzitter. De directeur zetelt met raadgevende stem.

U kan de schoolraad contacteren via :

schoolraad@dezonnebergen.be

Samenstelling

Van Bogaert

Annelies  

Van Houtven

Tine

 

Van Eerdenbrugh

Frederik

 
Huyghe An  
Stevens Wendy  
Vingerhoets Marlies  
Vanherp Katleen  
Torfs Tom  

 

Aanvaarding – begin, opvolging en einde mandaat.
Vooraleer het lidmaatschap van de schoolraad te kunnen opnemen moet elk lid het lidmaatschap aanvaarden. Bij aanvaarding van het lidmaatschap ondertekent het lid de verklaring van gehechtheid aan het gemeenschapsonderwijs , de neutraliteitsverklaring , het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs en een verklaring dat het zich niet in een toestand van onverenigbaarheid bevindt zoals bepaald in artikel 9 van het bijzonder decreet

Het mandaat van de leden van de schoolraad neemt een aanvang van zodra de volledige schoolraad is samengesteld, doch ten vroegste op één april van het jaar waarin de raden worden vernieuwd.

Wie volgens de bepalingen van art. 9 § 1 van het bijzonder decreet, in een toestand van onverenigbaarheid komt, verliest onmiddellijk zijn lidmaatschap van de schoolraad. Dit geldt evenwel niet voor de directeur(s) die de vergaderingen van de schoolraad bijwonen met raadgevende stem.

De stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel,tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school, beëindigen van rechtswege hun mandaat wanneer ze niet langer tewerkgesteld zijn in een onderwijsinstelling die onder de schoolraad ressorteert.

Een verkozen lid van de schoolraad dat zijn mandaat voortijdig beëindigt, wordt opgevolgd door diegene die bij de laatste verkiezing de eerste niet verkozen kandidaat was.  Bij voortijdige beëindiging van een mandaat van een gecoöpteerd lid, gebeurt er een nieuwe coöptatie. Het aldus verkozen of gecoöpteerd lid voleindigt het

Mandaat
Het mandaat van een lid neemt alleszins een einde op 1 april van de volgende kiesperiode. De mandaten zijn evenwel hernieuwbaar.

Bevoegdheid

De schoolraad oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig artikel 11 §1 van het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs.

- advies aan de directeur: - algemene organisatie van de school - werving van leerlingen en cursisten - organisatie van extra-muros activiteiten - het schoolbudget - schoolwerkplan - advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur: - toewijzing mandaat algemeen directeur - programmatie studieaanbod - schoolinfrastructuur - organisatie leerlingenvervoer - overleg met de directeur : -vastleggen criteria aanwenden lestijdenpakket -organisatie niet-lesgebonden opdrachten - welzijn en veiligheid op school - schoolreglement

De schoolraad heeft het recht informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van de bestuursorganen van de scholengroep, die het schoolleven beïnvloeden.

Werkafspraken
De schoolraad vergadert op uitnodiging van de voorzitter, telkens als hij het nuttig of nodig acht, doch minstens driemaal per jaar. De voorzitter roept de schoolraad eveneens bijeen op verzoek van: 1. ten minste één derde van de stemgerechtigde leden; 2. een directeur of de algemeen directeur; 3. ten minste één derde van het personeel van een school; 4. de raad van bestuur. De voorzitter stelt, in samenspraak met de directeur, de agenda op. De uitnodiging vermeldt de agendapunten. Zij wordt ten minste acht kalenderdagen voor de vergadering aan de leden verzonden . Deze termijn geldt niet voor zeer dringende gevallen. De agenda wordt voor kennisneming medegedeeld aan het personeel.

Besluitvorming

De schoolraad adviseert slechts geldig over een agendapunt indien meer dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Wanneer meer dan de helft van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is voor de beraadslaging en de advisering van een agendapunt, kan de voorzitter de datum voor een nieuwe vergadering vastleggen. Alle leden worden opnieuw uitgenodigd.

De schoolraad formuleert zijn advies bij gewone meerderheid. De onthoudingen, ongeldige en blanco stemmen worden niet meegeteld voor het bereiken van het meerderheidsquorum. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De adviezen van de schoolraad worden verwoord, gemotiveerd, genoteerd en goedgekeurd tijdens de vergadering zelf. De adviezen worden binnen de vijf schooldagen schriftelijk bezorgd aan de betrokken organen: de directeur, de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de adviezen van de schoolraad.