Inschrijvingen

Hoe kan je je kind inschrijven in een school van je voorkeur?

Is je kind geboren in 2020 en heeft je kind een broer of zus op de school? Of werk je zelf op de school?

Schrijf je kind in voor de instapklas, op de school zelf tussen maandag 7 februari en vrijdag 18 februari 2022. Je moet niet meer digitaal aanmelden

 

In alle andere gevallen:

1. Meld je aan via www.naarschoolinregiomechelen.be tussen 7 maart 2022 (12 uur) en 1 april 2022 (12 uur).

Er is geen tijdsdruk. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen zo lang je binnen deze periode aanmeldt.

2. Op 29 april 2022 om 11 uur krijg je het resultaat. Je ontvangt hiervan een melding per mail.

3. Contacteer tussen 5 en 31 mei 2022 de aan jou toegewezen school om je kind in te schrijven. Afhankelijk van de coronamaatregelen kan dit op school of digitaal.

4. Was er geen plaats voor je kind? Vanaf 1 juni 2022 ga je naar een school met nog vrije plaatsen. Meer info kan je terugvinden op www.naarschoolinregiomechelen.be.


Tijdens de vakantiemaanden juli (eerste week) en augustus(laatste 14 dagen) zijn er inschrijvingsdagen telkens van 10 u tot 12 u.

Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan of tenzij hij/zij doorverwezen wordt naar het buitengewoon onderwijs of de ouders zelf een andere schoolkeuze maken. In onze basisschool betekent dit dat een leerling ingeschreven blijft van het eerste kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar. 

Zowel bij de inschrijving van een leerling lager onderwijs als bij de inschrijving van een kleuter wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt.   Omdat voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de kids-ID gevraagd.

Alle inschrijvingsperiodes worden jaarlijks vastgelegd door het Lokaal Overleg Platform. U kan alle info terugvinden op de website van het LOP ( basisonderwijs - regio Mechelen)


Tijdlijn inschrijvingen 2021 - 2022


Het LOP ( www.lop.be ) heeft volgende data vastgelegd voor de inschrijvingen.

tijdlijn aanmelden/inschrijven

voorrangsperiode inschrijven broertjes en zussen en kinderen van personeel van het geboortejaar 2020

aanmeldingsperiode voor alle kinderen : van

De inschrijvingen zullen via digitale kanalen verlopen.

 


Kleuteronderwijs


Minimale leeftijd peuters : 2 jaar en 6 maanden

Wij zijn verplicht om de richtlijnen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) op te volgen.(zie WWW.LOP.BE  regio Mechelen basisonderwijs Info voor ouders)
Voorafgaand aan een eerste inschrijving worden de ouders geïnformeerd over het pedagogisch project en het schoolreglement. De leerling wordt ingeschreven na instemming van de ouders met dit project en dit reglement. Indien de ouders weigeren in te stemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement, dan komt de inschrijving niet tot stand. 

Met ‘ouders’ worden bedoeld de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, of in rechte of in feite de minderjarige leerling onder hun bewaring hebben.
Gezien de regelgeving m.b.t. het recht op inschrijving wordt het PPGO en het schoolreglement dus slechts éénmalig ondertekend (met instemming door de ouders voor de periode dat de leerling school loopt in de school) maar dit op voorwaarde dat er geen aanpassingen worden aangebracht in het PPGO en het schoolreglement. Wanneer er toch aanpassingen worden aangebracht in het PPGO of het schoolreglement, moeten deze aangepaste versies opnieuw voorgelegd worden ter instemming aan de ouders. De laatste versie van het SR vind je ook op onze site 
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee jaar en zes maanden zijn. Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden voor kinderen tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar de volgende instapdata :
1° de eerste schooldag na de zomervakantie;2° de eerste schooldag na de herfstvakantie;3° de eerste schooldag na de kerstvakantie;4° de eerste schooldag van februari;5° de eerste schooldag na de krokusvakantie;6° de eerste schooldag na de paasvakantie;7° de eerste schooldag na hemelvaartsdagOm toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaarZowel bij de inschrijving van een leerling lager onderwijs als bij de inschrijving van een kleuter wordt een officieel bewijsstuk voorgelegd waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum blijkt.Omdat voor de controle op de leerplicht ook het rijksregisternummer een verplicht gegeven is, wordt bij voorkeur de SIS-kaart gevraagd.Ouders van leerlingen kunnen beslissen om* de leerling een achtste jaar lager onderwijs te laten volgen* de leerling te laten overstappen naar het lager onderwijs na de zomervakantie van het jaar waarin het kind vijf jaar wordt* de leerling het eerste jaar van de leerplicht te laten doorbrengen in het kleuteronderwijs.

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee jaar en zes maanden zijn.  Volgende instapdata gelden:
1° de eerste schooldag na de zomervakantie 
2° de eerste schooldag na de herfstvakantie 
3° de eerste schooldag na de kerstvakantie
4° de eerste schooldag van februari
5° de eerste schooldag na de krokusvakantie
6° de eerste schooldag na de paasvakantie
7° de eerste schooldag na Hemelvaartsdag 

Een school kan niet weigeren om peuters in te schrijven die nog niet zindelijk zijn.Toch verwachten wij als school dat de kleuter lichamelijk in staat moet zijn om aan te voelen wanneer hij/zij moet plassen of drukken.De kleuterjuf kan immers haar pedagogisch werk niet doen, als ze voortdurend broekjes moet verversen.Ouders blijven in de eerste plaats verantwoordelijk voor deze zindelijkheidstraining. Pampers zijn op school niet toegelaten ! Wij hopen op jullie begrip en medewerking. We besteden als school trouwens zelf veel tijd aan het toiletbezoek. De kleuters gaan zeer regelmatig naar het toilet:  
Eens een kleuter drie jaar geworden is kan hij op gelijk welke schooldag ingeschreven en toegelaten worden.


Lager onderwijs


Om in onze lagere school ingeschreven te worden moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs dit betekent dat de  leerling zes jaar vóór 1 januari van het lopende schooljaar  moet zijn. De leeftijd wordt altijd bekeken in functie van 1 januari van het schooljaar waarvoor men wenst in te schrijven. Voor het schooljaar 2021-2022 worden alle leerlingen die geboren zijn in 2015 beschouwd als zesjarigen (zij werden of worden immers vóór 1 januari 2022 zes jaar). 
Voor het lager onderwijs geldt sinds het schooljaar 2010-2011 een extra toelatingsvoorwaarde. 
Zesjarige leerlingen die wensen over te stappen naar lager onderwijs, moeten in het schooljaar voorafgaand aan die overstap voldoende aanwezig geweest zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool.Voor zesjarigen betekent voldoende aanwezigheid 220 halve dagen. 
Kleuters die dat aantal niet bereiken, kunnen toch in het gewoon lager onderwijs instappen op basis van een taalproef (afgenomen door het CLB) die de kennis van het Nederlands peilt.